شماره حساب‌ها

شماره كارت

بانك

6037-6919-9008-5789

صادراترديف

شماره حساب

شماره شبا

بانك

1

9542-40-810600-1

IR620560954204000810600001

سامان شعبه بلوار جمهوري اسلامي 

2

0101045934009

IR640190000000101045934009

صادرات شعبه صنعتي

3

0102569529003

IR180170000000102569529003

ملي شعبه غدير يزد

4

0108288363008

IR040170000000108288363008

ملي شعبه بورس و اوراق بهادار

5

2074207417

IR020120000000002074207417

ملت شعبه چهار راه شهدا يزد

6

4286652710

IR270120000000004286652710

بانك ملت شعبه بلوار جمهوري اسلامي

7

5307410118

IR580120000000005307410118

بانك ملت شعبه برج آنا كيش

8

2073071111 

 IR960180000000002073071111

تجارت شعبه مديريت

9

1891800106402

IR810150000001891800106402

سپه شعبه صنعتي

10

199870810

IR410130100000000199870810

رفاه شعبه تره بار صادقيهحسابهاي مربوط به بورس كالا

رديف

شماره حساب

شماره شبا

بانك

1

0107758454006

IR420190000000107758454006

صادرات شعبه صنعتي

2

3354744469

IR510120000000003354744469

ملت شعبه چهارراه شهدا يزد

3

0100043171006

IR280110000000100043171006

صنعت و معدن شعبه بلوار جمهوري اسلامي

4

2073078760

IR860180000000002073078760

تجارت شعبه مديريت

5

574268261

IR320160000000000574268261

كشاورزي شعبه جمهوري يزد