قوانین ومقررات

http://www.ipb.ir/Portals/19/docs/1.pdf       قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
http://ipb.ir/Portals/19/docs/farabourse.pdf دستورالعمل نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس