ثبت نام غیرحضوری

ابتدا چنانچه عضو سایت نیستید ، ثبت نام اولیه را انجام دهید.

اگر عضو سایت هستید وارد سایت شوید.

در این بخش اطلاعات خود را به طور کامل وارد نمایید.

در این مرحله از فرم های خود پرینت گرفته و به یکی از شعب کارگزاری مراجعه فرمایید.و یا پس از تایید دفتر خانه رسمی ،به آدرس کاگزاری ارسال نمایید